Regulamin

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu masaz-kursy.com.pl Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.

I. Zasady i definicje: 

 1. Organizator/Sprzedawca: Gabriela Zawojska-Gancarz, reprezentującą działalność gospodarczą pod firmą Instytut Bioterapii, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842442428, REGON 180497021.
 2. Kontakt: e-mail: kontakt@instytutbioterapii.pl, telefon: +48 696 717 347
 3. Użytkownik/Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu masaz-kursy.com.pl
 4. Kurs: szkolenie on-line przygotowane przez Organizatora.
 5. Konto: przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 6. Platforma szkoleniowa/Serwis: platforma edukacyjna dostępna pod adresem masaz-kursy.com.pl
 7. Umowa sprzedaży: umowa zawarta przez Sprzedawcę z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 8. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Operatorzy Płatności:

 1. Przelewy24: Operatorem płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. PayPal: Spółka PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank) upoważniona u nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal
  L-2449 Luksemburg.  W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351.
 3. Tpay: System płatności Tpay należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem masaz-kursy.com.pl
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 3. W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje: Imię i nazwisko uczestnika kursu* (obowiązkowe), adres E-mail* (obowiązkowe),numer telefonu (dobrowolne), dane do faktury (jeśli dotyczy).
 4. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”
 6. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia przez serwis.
 7. Możliwe jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną poprzez e-mail: kontakt@instytutbioterapii.pl
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

4. Formy zapłaty

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
 2. Jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator) jest płatność przelewem elektronicznym.
 3. Cena podana przy każdym kursie (brutto) jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
 4. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
 5. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

5. Realizacja umowy sprzedaży

 1. Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
 3. Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.
 4. Czas dostępu do materiałów wynosi 6 (sześć) miesięcy po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane (zgodnie z opisem produktu).

6. Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu, graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
 2.  Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.
 3. Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 4.  Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
 5. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
 6. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 7. Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej (kontakt@instytutbioterapii.pl) we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Organizatora/Sprzedawcy  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Sprzedawca podejmie stosowne kroki prawne.
 9. Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu.

7. Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Użytkownik może otrzymać zaświadczenie w formie certyfikatu za odbyte szkolenie, po ukończeniu wszystkich modułów.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolny od wad prawnych.
 2. W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Sprzedawcę drogą mailową na adres kontakt@instytutbioterapii.pl
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kontakt@instytutbioterapii.pl
 4. Organizator/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy zarówno korzystanie z materiałów filmowych jak i pobrań materiałów szkoleniowych).

10. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 • Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w celu marketingowym.
 • Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.
 • Sprzedawca informuje Użytkownika i Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Kupującego może być utrudnione.
 • Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator/ Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
 2. Organizator/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 3. Organizator/ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

Instytut Bioterapii  © kontakt@instytutbioterapii.pl